VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

ORIENTERING TIL BORETTSHAVERNE I TORP BORETTSLAG

Styret i Torp Borettslag vil gjerne gi denne orienteringen til beboerne for å komme med noen praktiske opplysninger og legge grunnlag for et godt samarbeid fremover. Alle er velkommen til å oppsøke styreleder eller styremedlemmene med eventuelle spørsmål eller problemer.


Ansvarsforhold
Overdragelse av andel i borettslaget skal godkjennes av lagets styre eller av Kongsberg Boligbyggerlag (KBBL). Leieforhold mellom andelseier og eventuell leietaker skal godkjennes av styret. Andelseier bruker søknadsskjema som fås hos KBBL. I disse tilfellene er leietaker undergitt samme regler som andelseiere i borettslaget. Leietaker plikter også å holde andelseier informert om aktiviteten i borettslaget med henhold til praktiske og økonomiske forhold. Alle henvendelser når det gjelder borettslaget skal rettes til styret.

Økonomiske forhold
Husleien dekker renter og avdrag på lån, og felles elektrisitetsforbruk til varmtvann, lys og varme i fellesareal så fremt som redskap og kostnader til vedlikehold av fellesarealene.

Vaskerommet er til bruk for alle andelseiere, og husleien dekker også vedlikehold av maskiner/utstyr her.

Alle leiligheter er utstyrt med et stk. brannslukningsapparat og en røykvarsler. Disse er borettslagets eiendom og blir igjen i leiligheten ved salg. Hver enkelt andelseier er selv ansvarlig for å bytte ut batterier og kontrollere brannslukningsapparat så fremt som å påse at leiligheten innehar begge overnevnte.

TV abonnement er inkludert i husleien. Dette dekker en forhåndsbestemt grunnpakke som inkluderer en liten internettlinje. Disse kan begge oppgraderes fra leverandøren til andelseiers egen regning.

Alt innvendig vedlikehold av leilighetene påhviler den enkelte.

Alle beboerne i Torp Borettslag må senest innen tre uker etter innflytting være kjent med «Husordensregler for Torp Borettslag» og melde inn dette på lagets hjemmeside: www.torpbrl.no/returskjema.htm

NYTTIG Å VITE!

Ved innflytting
Sjekk at alt er i orden i leiligheten, og se etter at brannslukningsapparat og røykvarsler er intakt, disse skal følge leiligheten. Les «Husordensregler for Torp Borettslag» nøye.

Vaskeri
I kjelleren på blokk nr. 6 (midterste) er det vaskeri med to vaskemaskiner og to tørketromler. Disse er til fri benyttelse for alle i Torp Borettslag. Følg vaskelister og hold orden.

Plenklipp
Snømåking og plenklipping dekkes av husleien. Men det er vanskelig for brøytemannskaper å komme seg inn på trange parkeringsplasser og det kan derfor samle seg mye snø der. Da er det fint om alle tar i et tak og måker litt. Finner du ikke måkeskuffe utenfor eller inne i din blokk, så ta kontakt med styret.

Trappevask
Trappevask, vask av felles gang og vask av felles vaskeri er inkludert i husleie.

Parkering
Det er utarbeidet egen parkeringsplan for borettslaget. Denne er det viktig å overholde da det er begrenset med plasser ledig i og rundt borettslaget.

Dugnad
Stort sett hver vår eller høst er det dugnad med rydding, beising eller annet forefallende så må gjøres. Alle plikter å møte og vi kjøper inn litt å spise på og drikke på slik at det blir en sosial opplevelse ut av det.

TV og internett
Hver leilighet er utstyrt med dekoder (sentral) til både tv og internett. Påse at dette er i leiligheten når du flytter inn.

Nøkler
Til hver leilighet skal det følge minimum to nøkler som går til ytterdør og vaskeri.

Spørsmål
Skulle det være noe du lurer på, så ta kontakt med oss her

HUSORDENSREGLER FOR TORP BORETTSLAG

1. Hver beboer plikter å sørge for den nødvendige orden og ro i sin leilighet og i fellesarealer for øvrig. Hver beboer plikter også å sørge for at alle som gis adgang til leiligheten eller gården også overholder bestemmelsen. Lydisolasjonen mellom leilighetene er svært mangelfull i borettslaget, så det henstilles til alle å vise hensyn til naboene ikke minst slik at det er mulig å få nattesøvn (normalt blir det krevet ro etter kl. 23:00).

2. Det påhviler beboerne å sørge for orden i trappeoppganger og øvrige fellesarealer. Det er ikke tillatt å sette fra seg personlige eiendeler i fellesarealene, dette skal stå inne i leilighet eller bod, med unntak av sykler som kan stå i sykkelstativene.

3. Avfall må legges i søppelkassene, som alltid må holdes ordentlig lukket. Aviser og store mengder papiravfall eller andre større gjenstander unntas herfra. Slikt avfall må beboerne selv besørge transportert bort. Avfallet må oppbevares i de respektive boder inntil transport kan finne sted. For øvrig minner vi om at vi har kildesortering i Torp Borettslag.

4. Beboerne plikter å utvise forsiktighet ved bruk av varmt vann. De som bruker vaskemaskin eller oppvaskmaskin i leiligheten plikter å bruke kaldt vann.

5. Parkering skal skje etter parkeringsplanen på side 6 i dette dokumentet. Gjester må parkere langs Prokurator Torpsgate, men dette må ikke hindre trafikken eller brøytemannskaper på vinterstid. Det er ikke tillatt å parkere under verandaene.

6. Forbud mot hund og katt. Andre dyrehold må søkes styret i Torp Borettslag.

7. De av borettshaverne som har vannvarmer i boden plikter å sørge for å ha kodelås hvorpå også styret har koden i tilfellet vannlekkasje/reparasjoner.

8. Alt innvendig vedlikehold av leiligheten påhviler borettshaverne. Det må ikke foretas bygningsmessige eller tekniske endringer på leiligheten eller verandaen uten at det gis tillatelse til dette. I slike tilfeller kan den enkelte bli gjort økonomisk ansvarlig.

9. Tøy kan tørkes på verandaen, men må ikke henge over gelenderet til sjenanse for de som bor under. Risting av tepper o.l. fra verandaen er ikke tillatt. Det er ikke tillat å bruke grill på verandaen, med unntak av elektrisk grill.

10. Alle beboere har ansvar for selv å påse at ordensreglementet overholdes, samt at felles arbeid i borettslaget blir utført.
Styret behandler eventuelle klager.

Husordensreglene er sist revidert 18.6.2015.

PARKERINGSPLAN FOR TORP BORETTSLAG

                         

LAST NED HUSORDENSREGLENE SOM PDF